Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13.12.2021 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ VI - за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец", с възложител "Йовевелектрик" ЕООД.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС