Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019-2023 година 16.12.2021 На заинтересованите се предоставя 30 дневен срок, считан от 16.12.2021 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Лясковец, мандат 2019-2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Лясковец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 в деловодството на Общински съвет - Лясковец, или на следния електронен адрес: obsavet@lyaskovets.bg

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019-2023 година