Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място 23.02.2023 На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, Община Лясковец обявява конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец, при спазване на следните условия: 1. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса за заемане на длъжността: Кандидатите за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец трябва: - да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление: 3.8. Икономика (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направения (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), професионална квалификация - Икономист; - да са дееспособни лица; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност; - да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор. 2. Информация за длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец: Осъществяване дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Лясковец, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към кмета на общината. По смисъла на чл. 5 от ЗВОПС, вътрешния одит подпомага организацията за постигане на целите й, като: - идентифицира и оценява рисковете в организацията; - оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите; - дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 3. Вид на правоотношението и срок за заемане на длъжността: Длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец ще се заема по трудово правоотношение за неопределено време. 4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе по следния начин: 1. Решаване на тест - допуснатите кандидати решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на вътрешния одит в публичния сектор; 2. Интервю - събеседване с участниците, издържали теста и допуснати до този етап. 5. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие и оригинал за сверяване); 5. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; 6. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Вътрешен одитор” в общинска администрация на Община Лясковец (по образец); * Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” при Гл. специалист „Човешки ресурси”, като същите следва да се запознаят с нея в стая № 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец). 6. Подаване на документи: Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1”, в срок от 1 (един) месец от публикуване на обявлението. * Срокът изтича на съответното число на месеца, а ако месецът няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. На основание чл. 93, ал. 3 от КТ на допуснатите до конкурс кандидати, подали заявления за участие в конкурса, се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса. За справки и информация: тел. 0619 / 2-20-55, вътр. 105.