Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: Служител „Информация“ по проект: № BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“ 15.05.2023 Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана от ЕС и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността СЛУЖИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ“ по проект: №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността: СЛУЖИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ“ по проект №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“ при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: СЛУЖИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ“ по проект: №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“ трябва: 1. да притежават средно образование; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност, умения за работа в екип. II. Информация за длъжността: Длъжността СЛУЖИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ“ по проект: № BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“ е с код по НКПД 4225 1002. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. Отговаря запитвания на кандидат-потребители относно социалните услуги на територията на общината и предоставят информация относно тях. 2. Оказва съдействие при избор на подходяща социална услуга на кандидат-потребители или техните близки. 3. Предоставя информация за възможностите за прилагането на Закона са социалните услуги, свързана с насочването от общините. 4. Предоставя информация за предоставяни социални услуги по Закона за лична помощ и Закона за хората с увреждания на територията на общината. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: СЛУЖИТЕЛ „ИНФОРМАЦИЯ“ по проект: № BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора, в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща); 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” №2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 19.05.2023 г. (петък) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване