Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1768 #4 / 03.08.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 69 издаден на 11.08.2023 г. 11.08.2023 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: С Решение № 612, взето с протокол № 75 на редовно заседание на Общински съвет - гр. Лясковец, проведено на 27.07.2023 г., се одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II-за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап на трасето на ел. кабел до УПИ XI-за ПСД, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал вини“ на масивна сграда“ Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.