Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-699 #1 / 01.04.2024 г. 02.04.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №808 / 01.04.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. Поземлен имот № 1378, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1378 в кв. 110 по действащия ПУП - ПР на с. Джулюница е с неприложена регулация към ПИ 1379 и 1380. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като собственикът иска вътрешните регулационни линии на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ № 1378 с ПИ 1379 и ПИ 1380 и разделяне на УПИ VI-1378 в кв. 110 по действащия ПУП-ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ VIII-1378 с площ 1 190 м2 и лице към западната улица; УПИ IX-1378 с площ 503 м2 и лице към източната улица; Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 808/01.04.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.