Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности 03.06.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-163/17.05.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, съгласно следния разчет: 1. за военни формирования от гарнизон Варна: 90 (деветдесет) длъжности; 2. за военни формирования от гарнизон Бургас: 16 (шестнадесет) длъжности. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото за явяване за провеждане на изпитите. Конкурсът включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване. В съответствие с приложения № 1 и № 2 към заповед № ОХ-275/21.03.2024 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1555 лева. Допълнителни възнаграждения: - за храна: 200 лева; - за длъжности, за които се изисква завишена медицинска годност: • плавателен състав: 172 лева; • водолазен състав: 224 лева; • летателен състав - парашутисти: 306 лева. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 03.07.2024 г. Информация може да получите от офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява