Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език” Архив: ОП-2015-001 / 09.02.2015 ОБЯВА    На 09.02.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по обособени позиции:   - Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и  - Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език”  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп от 09.02.2015 г. до 23.02.2015 г.  Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net.  Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 25.02.2015 г. от 9.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Документи:
09.02.2015: Документация за участие
17.02.2015: Разяснение №1 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
17.02.2015: Разяснение №2 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
18.02.2015: Разяснение №3 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
18.02.2015: Разяснение №4 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
18.02.2015: Разяснение №5 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
18.02.2015: Разяснение №6 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
19.02.2015: Разяснение №7 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
19.02.2015: Разяснение №8 по документация по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения”
05.05.2015: Протокол за резултатите от работата на комисията
08.06.2015: Договор за изпълнение и приложения по обособена позиция 1
08.06.2015: Договор за изпълнение и приложения по обособена позиция 2
23.06.2015: Информация за плащане по договор за изпълнение
13.07.2015: Информация за върнати гаранции за изпълнение
20.07.2015: Информация за плащане по договор за изпълнение