Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” Архив: ОП-2015-008 / 26.06.2015 На 26.06.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително- монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”.   Изпратено е Решение за откриване на Портала на обществените поръчки в АОП на 26.06.2015 г.   Поканата и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 26.06.2015 г  

Документи:
26.06.2015: Решение
26.06.2015: Покана
26.06.2015: челен лист и съдържание
26.06.2015: Образци
26.06.2015: Приложения
13.07.2015: Доклад
13.07.2015: Мотивирано решение за определяне на изпълнител
16.07.2015: Договор за обществена поръчка заедно с приложенията към него
22.10.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
22.10.2015: Информация за извършение плащания
29.10.2015: Информация изпълнен договор