Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година Архив: ОП-2015-009 / 02.07.2015 ОБЯВА    На 02.07.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година”.  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП под уникален номер 9043450 със срок на публичен достъп до 15.07.2015 г.  Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net.  Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 17.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документи:
02.07.2015: Документация за участие
02.07.2015: Образци 1-9
27.08.2015: Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № 990/03.07.2015 г.
28.08.2015: Доклад на комисията
23.09.2015: Договор и приложения
19.10.2015: Информация за извършени плащания
17.11.2015: Информация за извършени плащания
15.12.2015: Информация за извършени плащания
18.01.2016: Информация за извършени плащания
14.03.2016: Информация за извършени плащания
22.04.2016: Информация за извършено плащане
19.05.2016: Информация за извършено плащане
12.07.2016: Информация за извършено плащане
12.07.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение
29.07.2016: Информация за извършено плащане