Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване Архив: ОП-2015-011 / 04.08.2015 ОБЯВА    На 04.08.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване”.  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп до 12.08.2015 г.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 13.08.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец лично или с куриер / по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1.   Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 14.08.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
04.08.2015: Документация за участие
04.08.2015: Образци № 1- № 9
10.08.2015: Разяснение № 1 по документацията за участие
11.08.2015: Отговор на запитване
28.08.2015: Протокол от дейността на комисията
28.08.2015: Доклад на комисията
18.09.2015: Договор за изпълнение и приложения
17.11.2015: Информация за плащане № 1
02.12.2015: Информация за плащане № 2