Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2015 - 2016 година и 2016-2017 година Архив: ОП-2015-012 / 18.09.2015 ОБЯВА    На 18.09.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2015 - 2016 година и 2016-2017 година”.  Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 18.09.2015 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2015-0009.  Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния интернет адрес: www.lyaskovets.net. от 18.09.2015 г., съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП.    СЪОБЩЕНИЕ    Отварянето на ценовото предложение (Плик № 3 с предлаганата цена), представляващо част от подадената оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2015 - 2016 година и 2016-2017 година”, ще се извърши 23.10.2015 г. (петък) от 09.00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец, етаж І – в Залата на общинския съвет.    На основание на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

Документи:
18.09.2015: Документация за участие
18.09.2015: Образци №1-№13
18.09.2015: Схеми 1-7
20.10.2015: Протокол № 1 от дейността на комисията
20.10.2015: Доклад № 1
20.10.2015: Писмо отваряне ценово предложение
26.10.2015:  Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
26.10.2015: Протокол № 2 от дейността на комисията
26.10.2015: Доклад № 2
19.11.2015: Договор и приложения
24.11.2015: Информация за върната гаранция за участие
15.01.2016: Информация за извършени плащания № 1
25.01.2016: Информация за извършени плащания № 2
23.02.2016: Информация за извършени плащания № 3
13.12.2016: Информация за извършени плащания № 4
13.06.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП/2015/012