Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. Архив: ОП-2015-014 / 26.10.2015 ОБЯВА    На 26.10.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.”, както следва:   - Обособена позиция 1. „Хляб”;  - Обособена позиция 2. „Тестени изделия и храни на зърнена основа”;  - Обособена позиция 3. „Месо, риба и месни продукти”;  - Обособена позиция 4. „Мляко, млечни продукти и яйца”;  - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”;  - Обособена позиция 6. „Консерви и напитки”;  - Обособена позиция 7. „Варива”;   - Обособена позиция 8. „Подправки и други пакетирани продукти”.  Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 26.10.2015 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2015-0010.  Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път от 27.10.2015 г., съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП.  Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде предоставена за закупуване при поискване от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 7.00 лв. (седем лева) с вкл. ДДС или по пощата / куриер за сметка на заинтересованото лице.  В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо да се изпрати заявление писмено по факс или електронна поща, в което да се посочат данни за фактура (по избор), копие от платежно нареждане, адрес на който да се изпрати документацията, телефон за контакт.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 26.11.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец.  Офертите, представени в определения срок, се отварят на 27.11.2015 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ДИЯНКА БОБЕВА - МИХАЙЛОВА  ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  (съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на   Общински съвет Лясковец)

Документи:
27.10.2015: Документация за участие
27.10.2015: Образци №1- №13
02.12.2015: Протокол № 1 от дейността на комисията
02.12.2015: Доклад № 1
07.12.2015: Съобщение за отваряне на ценови оферти
15.12.2015: Доклад № 2
15.12.2015: Протокол № 2 от дейността на комисията
15.12.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
12.01.2016: Договор № ОП/2015/014-1 и приложения
12.01.2016: Договор № ОП/2015/014-2 и приложения
12.01.2016: Информация за върнати гаранции за участие
09.02.2016: Информация за извършени плащания № 1
02.03.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-2
14.03.2016: Информация за извършени плащания № 2
30.03.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-1
15.04.2016: Информация за извършени плащания № 3
13.05.2016: Информация за извършени плащания № 4
15.06.2016: Информация за извършени плащания № 5
17.08.2016: Информация за извършени плащания № 6
31.08.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-2
31.08.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-1
18.10.2016: Информация за извършени плащания № 7
27.10.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-1
08.11.2016: Протокол на комисия за промяна на цени по договор № ОП/2015/014-1
14.11.2016: Информация за извършени плащания № 8
14.12.2016: Информация за извършени плащания № 9
12.01.2017: Информация за извършени плащания №10
17.01.2017: Информация за върнати гаранции за изпълнение
15.02.2017: Информация за извършени плащания № 11
10.01.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
10.01.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка