Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект Архив: ОП-2016-001 / 08.02.2016 Статус: възложена    Уникалният номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00137-2016-0001.

Документи:
08.02.2016: Документация за участие
08.02.2016: Образци №1 - №18
22.02.2016: Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
23.02.2016: Разяснение № 2 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
09.03.2016: Уведомление по чл. 68, ал. 2 от ЗОП
01.04.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията по чл. 34 от ЗОП
01.04.2016: Доклад № 1 на комисията по чл. 34 от ЗОП
19.04.2016: Съобщение за отваряне на ценови оферти
25.04.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
25.04.2016: Доклад № 2 на комисията
25.04.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
25.04.2016: Доклад № 3 на комисията
25.04.2016:  Мотивирано решение за отстраняване, класиране и обявяване на изпълнител
25.04.2016: Приложение № 1 към Протокол № 2 от дейността на комисията
03.06.2016: Договор № ОП/2016/0001-1 и приложения
07.06.2016: Информация за върнати гаранции за участие
15.09.2016: Информация за извършени плащания № 1
17.12.2018: Обявление за приключване на договор