Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870“ - гр. Лясковец Архив: ОП-2016-002 / 07.03.2016 ОБЯВА    На 07.03.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 - с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“.  Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 07.03.2016 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2016-0002.  При изтегляне на документацията от Профил на купувача участниците нямат разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.   Възложителят ще предостави документацията за участие на всяко лице, поискало да я закупи, включително като му я изпрати за негова сметка, по предварителна заявка.   Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да се получи при поискване (след предварителна заявка) от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 73.00 лв. (седемдесет и три лева) с вкл. ДДС, по пощата или по куриер за сметка на заинтересованото лице.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 05.04.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  Офертите, представени в определения срок, се отварят на 06.04.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
07.03.2016: Документация за участие
07.03.2016: Инвестиционен проект за обект: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“.
07.03.2016: Образци № 1-14 от документацията за участие
08.03.2016: Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
18.03.2016: Разяснение № 2 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
21.03.2016: Разяснение № 3 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
29.03.2016: Разяснение № 4 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
11.05.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
11.05.2016: Доклад № 1 на комисията
07.07.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
18.07.2016: Доклад № 2 на комисията
18.07.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
18.07.2016: Доклад № 3 на комисията
18.07.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
18.07.2016: Мотивирано решение за отсраняване, класиране и обявяване на изпълнител
16.08.2016: Информация за върнати гаранции за участие
06.01.2017: Информация за върната гаранциия за участие
25.01.2017: Договор № ОП/2016/002 и приложения
26.01.2017: Информация за върнати гаранциии за участие
22.05.2017: Допълнително споразумение № 1 към Договор № ОП-2016-002
17.08.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП-2016/002