Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец Архив: ОП-2016-003 / 28.03.2016 ОБЯВА    На 28.03.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”.  Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп от 28.03.2016 г. до 18.04.2016 г.  Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net.  Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 20.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съветник, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
28.03.2016: Документация за участие
28.03.2016: Образци №1- №13
09.05.2016: Протокол от работата на комисията
09.05.2016: Доклад на комисията
13.06.2016: Договор № ОП/2016/003 и приложения