Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 - 2020 г. Архив: ОП-2016-004 / 13.04.2016 ОБЯВА    На 13.04.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 - с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”.  Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 13.04.2016 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2016-0004.    СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 69а, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения (Плик № 3 „Предлагана цена”), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”, ще се извърши на 27.07.2016 г. (сряда) от 15.00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец, етаж 1 в Залата на общинския съветник.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
13.04.2016: Документация за участие
13.04.2016: Образци № 1- № 14 от документацията за участие
13.04.2016: Приложения указателни схеми към документацията за участие
17.05.2016: Уведомление по чл. 68, ал. 2 от ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.)
16.06.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
16.06.2016: Доклад № 1 на комисията
22.07.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
28.07.2016: Мотивирано решение за отстраняване и класиране на участниците
28.07.2016: Протокол № 2
28.07.2016: Оценителна таблица към протокол № 2 от 01.07.2016 г. – 22.07.2016 г.
28.07.2016: Доклад № 2
28.07.2016: Протокол № 3
28.07.2016: Доклад № 3
16.08.2016: Информация за върнати гаранции за участие
26.09.2016: Информация за върнати гаранции за участие
26.09.2016: Договор № ОП/2016/004-1 и приложения
23.12.2016: Информация за извършени плащания № 1
26.01.2017: Информация за върната гаранция за изпълнение
08.07.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка