Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец 29.01.2014 1. Копие от Заповед № 109 / 28.01.2014 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.   2. Други тръжни условия.  3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.  4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга.  5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга.  6. Заявление за участие в търга - Образец № 1.  7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2.  8. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 3.   9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обект № 6 на Община Лясковец - Образец № 4.  10. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 5.  11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта - Образец № 6.   12. Проект на договор - Образец № 7.  13. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта.  14. Сортиментна ведомост за очаквания добив.  15. Заповед № 375 / 11.06.212 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие.  16. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец