Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 15.01.2015 Заповед №48 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХХХV-общ., в кв. 98 по ПУП-ПР на гр. Лясковец.

Заповед №48 / 15.01.2015 г.