Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец 17.08.2015 1. Копие от Заповед № 1223 / 17.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.   2. Други тръжни условия.   3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.   4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга.   5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга.   6. Заявление за участие в търга - Образец № 1.   7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2.   8. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 3.   9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обект № 9 на Община Лясковец - Образец № 4.   10. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 5.   11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта - Образец № 6.   12. Проект на договор - Образец № 7.   13. План - извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Лясковец.   14. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта.   15. Сортиментна ведомост за очаквания добив.   16. Заповед № 702 / 03.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие.   17. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец