Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 20.01.2016 Заповед №155 / 20.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост, представляващ имот №1484, попадащ в УПИ III, в кв. 27 по ПУП - план за регулация на с. Джулюница.

Заповед №155 / 20.01.2016 г.