Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 24.11.2016 Заповед №2157 / 23.11.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ I-95 за училищен квартал, ведно с построената в него бивша училищна сграда, находящ се в кв. 2 по ПУП - План за регулация на с. Добри дял.

Заповед №2157 / 23.11.2016 г.