Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец 23.01.2018 1. Копие от Заповед № 268/22.01.2018 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване;  2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и ч. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;  3. Образци на документи:  3.1. Оферта за участие в търг с тайно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1 т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – Образец № 1;  3.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а“ – „е“ от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – Образец № 2;  3.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „ж“ от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за липса на парични задължения към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган – Образец № 3;   3.4. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обектите на Община Лясковец – Образец № 4;  3.5. Декларация за неучастие на подизпълнители – Образец № 5.  3.6. Декларация за извършен оглед на обекта – Образец № 6;   3.7. Ценово предложение – Образец № 7;   3.8. Декларация по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал – Образец № 8 – представя се от избрания за купувач при сключване на договора;   3.9. Проект на договор за продажба на стояща дървесина на корен;  4. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта;  5. Сортиментна ведомост за очаквания добив;  6. Заповед № 702/03.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАГ – копие;  7. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП).

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец