Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 22.06.2018 Заповед №1050 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХIХ-506, 503, находящ се в кв. 106 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, заедно с построените в него паянтови жилищни сгради.

Заповед №1050 / 22.06.2018 г.