Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 16.11.2018 Заповед №2163 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Заповед №2163 / 16.11.2018 г.