Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост 13.12.2018 Заповед №2494 / 12.12.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І - 1326 за Комплексно обществено обслужване, в кв. 68 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец.

Заповед №2494 / 12.12.2018 г.