Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 09.05.2024 Заповед №1114 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Имот с кадастрален №2324, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-2324, находящ се в кв. 4 по ПУП - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 786 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №370 / 27.12.1999 г.

Заповед №1114 / 08.05.2024 г.