Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 6 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОТНОСНО: Избиране състава на постоянната комисия по “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ” към Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира състава на постоянната комисия по “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ” към Общински съвет – Лясковец в състав, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ
Николай Атанасов – от квотата на коалиция “Обединени за Община Лясковец”.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Венелин Георгиев – от квотата на коалиция “Коалиция за община Лясковец, БСП, пБСД, ПДС, ОБТ” .

СЕКРЕТАР
Валентин Трайков – от квотата на партия “Национално движение Симеон Втори”.

ЧЛЕНОВЕ
Д-р Людмил Гецов – от квотата на коалиция “Обединени за Община Лясковец”.
Иван Арабаджиев – от квотата на коалиция “Коалиция за община Лясковец, БСП, пБСД, ПДС, ОБТ” .

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/