Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 8 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 8

ОТНОСНО: Избиране състава на постоянната комисия по “ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА” към Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира състава на постоянната комисия по “ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА” към Общински съвет – Лясковец в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Иван Хайдутов – от квотата на коалиция “Коалиция за община Лясковец, БСП, пБСД, ПДС, ОБТ”.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Христо Милев – от квотата на партия “Партия на зелените”.

СЕКРЕТАР
Златко Войводов – от квотата на коалиция “Обединени за Община Лясковец”.

ЧЛЕНОВЕ
Д-р Радка Стоянова-Бозгунова – от квотата на партия “Национално движение Симеон Втори”.
Тодор Тодоров – от квотата на партия “Съюз свободни демократи”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/