Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 16 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 16

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС – ОЛ” ООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя Валентин Кръстев Трайков с ЕГН 5703251447 - председател на Общински съвет – Лясковец за представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС – ОЛ” ООД гр.Лясковец, в което Общината е съдружник.

2.Упълномощава Валентин Кръстев Трайков да представлява Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците и да участва във вземането на решения с гласове, съобразно дела на Общината в капитала на “БУЛМЕКС – ОЛ” ООД гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/