Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 17 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 17

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6 от Устава на НСОРБ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя за представители на Община Лясковец в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България:

-инж. Димитър Ников Дервишев - кмета на Община Лясковец – за делегат;
-Валентин Кръстев Трайков - председател на Общински съвет – Лясковец – за заместник-делегат;


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/