Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 24 / 26.11.2003

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 24

ОТНОСНО: Утвърждаване такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Закона за местните данъци и такси, чл.62, чл.63 и чл.66, ал.1.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 3 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ одобрява план-сметка за необходимите приходи за изплащане на необходимите разходи, както следва:

ПРИХОДИ - 221 246 лв.
От такса смет ще постъпят - 221 246 лв.

РАЗХОДИ:
- за закупуване на контейнери - 5 460 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до сметищата - 113 215 лв.
- за поддържането на сметищата - 54 507 лв.

- за почистване на уличните платна,площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване - 48 064 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 221 246 лв.


II. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ определя промил върху данъчната оценка на имотите за събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места през 2004 година, както следва:

А.
За населението
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 6 2 2 10
с. Джулюница 6.5 1.5 0 8
с. Козаревец 5 3 0 8
с. Добри дял 2 4 2 8
с. Драгижево 2 4 2 8
с. Мерданя 2 4 2 8
Б.
За фирми и организации
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 16.5 5 4.5 26
Кметство Джулюница 9.5 2.5 0 12
Кметство Козаревец 7.5 4.5 0 12
Кметства Добри дял, Драгижево и Мрданя 3 6 3 12

III. Утвърждава следните такси за изхвърляне на смет по посочените колко пъти седмично, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на използваните съдове, както следва:

А. За пластмасова кофа за смет - 3 пъти седмично - 40 лв. за месец
Б. За контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 65 лв. за месец
В. За контейнер 4 куб.м - 1 път седмично - 31 лв. за месец

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/