Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 27 / 10.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 10.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 27

ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 а, ал.3 от Закона за автомобилните превози.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници на 24 месеца от датата на издаването му.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/