Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 29 / 18.12.2003

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 29

ОТНОСНО: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2003 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; § 29, ал.8 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2003 г.; чл.7, ал.4 и чл.18, във връзка с чл.22 и § 3 от ПЗР на Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2003 година в размер на 120 000 лева, както следва /в лева/:

I. ПО ПРИХОДИТЕ става било разлика
§ 1301 - Данък в/у недвижими имоти 30 000 35 900 + 5 900
§ 1303 - Д-к в/у прев.средства 65 000 71 779 + 6 779
§ 1304 - Д-к дарения и възм.начин 27 700 35 209 + 7 509
§ 1305 - Пътен данък 70 000 72 073 + 2 073
§ 1300 - Имуществени данъци 192 700 214 961 + 22 261
Всичко - Данъчни приходи 192 700 214 961 + 22 261
§ 2407 - Прих.от наеми земя 1 000 9 017 + 8 017
§ 2408 - Лихви по текущи банкови сметки 50 188 + 138
§ 2400 - Приходи и доходи от собственост 1 050 9 205 + 8 155
§ 2701 - Такси детски градини 56 000 56 104 + 104
§ 2702 - Такси детски ясли 14 400 15 530 + 1 130
§ 2705 - Такси пазари и улични платна 6 000 6 131 + 131
§ 2707 - Такси битови отпадъци 215 073 249 000 + 33 927
§ 2709 - Такси кариерни мат. 4 000 8 428 + 4 428
§ 2710 - Такси техн.услуги 10 000 17 885 + 7 885
§ 2711 - Такси админ.услуги 30 000 38 831 + 8 831
§ 2715 - Такси гробни места 600 1 243 + 643
§ 2729 - Други общински такси 500 755 + 255
§ 2700 - Общински такси 336 573 393 907 57 334
§ 2802 - Глоби, санкции, лихви, надчети 14 600 35 532 + 20 932
§ 2800 - Глоби, санкции и нак.лихви 14 600 35 532 + 20 932
§ 3619 - Други неданъчни приходи 8 608 13 273 + 4 665
§ 3600 - Други неданъчни приходи 8 608 13 273 + 4 665
§ 4002 - Приходи от прод. на ДМА 45 392 50 016 + 4 624
§ 4000 - Приходи от прод. на Общ. им-во 45 392 50 016 + 4 624
§ 4500 - Дарения, помощи и др. суми - 2 029 + 2 029
Всичко неданъчни проходи 406 223 503 962 + 97 739
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 598 923 718 923 + 120 000
       
II. ПО РАЗХОДИТЕ      
Общински дейности      
Ф-я 01 - “Обща администрация”
Д-ст 122 “Общинска администрация”
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло
 
84 491
-
 
118 942
3 050
 
+ 34 451
+ 3 050
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 23 633 39 334 + 15 701
§ 10-20 - външни услуги 60 858 76 558 + 15 700
Ф-я 03 “Образование”
Д-ст 311 “Целодневни детски градини”
§10-11 - храна
 
80 981
30 155
 
115 981
40 155
 
+ 35 000
+ 10 000
§10-16 - вода, горива, ел. енергия 50 826 75 826 + 25 000
Ф-я IV “Здравеопазване”
Д-ст 431“Детски ясли”
§10-11 - храна
 
24 235
7 452
 
37 855
10 572

+ 13 620
+ 3 120
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 16 783 27 283 + 10 500
Ф-я 05 “Работи и сл. по соцално осигуряване”
Д-ст 524 “Домашен социален патронаж”
§ 10-11 - храна
 
12 528

12 528
 
20 348

20 348
 
+ 7 820

+ 7 820
Ф-я 06 “Жил.с-во, БКС и опазв.на околн.ср.”
Д-ст 604 “Осветление”
§ 10-16 - вода, горива, ел. енергия
 
20 000
20 000
 
40 000
40 000
 
+ 20 000
+ 20 000
Ф-я 08 ”Икон. Дейности и услуги”
Д-ст 832 “Служби и дейности ремонт пътища”
§ 10-20 - разходи за външни услуги
 
58 000

58 000
 
67 109

67 109
 
+ 9 109

+ 9 109
ВСИЧКО: 282 851 402 851 + 120 000

2. Допълнителният бюджет е разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация към бланка форма БО 3.
3. Всички допълнителни кредити за приходи и разходи да се разпределят от Кмета на Общината.
4. Ползвания безлихвен заем от фонд “Приватизация” през 2003 г. на основание Решение № 523 от 11.03.2003 г. в размер на 90 000 лв. да се възстанови до 31.12.2004 г.
5. Субсидиите по направления и кметства да се превеждат до 100 % от размера на утвърдения им бюджет и съобразно постъпилите приходи в Общината.
6. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ актуализира план-сметката на разходите за събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места през 2003 г., както следва:

ПРИХОДИ: - било 215 073 лв. става 228 242 лв.
от такса смет - било 215 073 лв.става 228 242 лв.

РАЗХОДИ: - било 215 073 лв. става 228 242 лв.
в т. ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до сметищата - било 117 473 лв. става 191 828 лв.
- за почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване - било 46 586 лв. става 12 643 лв.
- за поддържане на сметищата - било 51 014 лв. става 23 771 лв.
в т.ч. за разчистване незаконни сметища- било 7 000 лв. става 9 730 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/