Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 30 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 30

ОТНОСНО: Промяна и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение от Началника на РПУ–Г.Оряховица изх.№ 7137/20.11.2003г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва и променя Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, както следва:

1.1. Създава ал.1 на чл.9 “Забранява се търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и Правилника за неговото приложение.”
1.2. Сегашният текст на чл.9 става ал.2 “Забранява се хвърлянето на бомбички, димки, ракети и други пиротехнически средства, книжни ленти и други подобни на обществени места.”
1.3. Текста на чл.11, ал.2 отпада и създава нова ал.2 “Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние.”
1.4. Текста на чл.11, ал.3 отпада и създава нова ал.3 “Забранява се достъпа в обектите, в които се сервира алкохол:
- на лицата до 14 години, след 20.00 часа през зимното часово време и след 21.00 часа през лятното часове време;
- на лицата от 14 до 18 години, след 21.00 часа през зимното часово време и след 22.00 часа през лятното часове време;
1.5. Текста на чл.11, ал.4 отпада и създава нова ал.4 “Разпоредбите на чл.11, ал.3 не се прилагат при присъствие на родител.”
1.6. Текста на чл.11, ал.5 отпада и създава нова ал.5 “В компютърните и интернет зали не се разрешава тютюнопушене. На подходящи места в залите се поставя забрана за тютюнопушене чрез съответни трайни и четливи надписи и/или знаци. В компютърните и интернет зали след 22.00 часа не се допускат лица до 14 години без придружител.”
1.7. Създава нова ал.6 на чл.11 “На входа на питейните и други увеселителни заведения задължително се поставя табела на български език, която да съдържа данни за забрана за посещение с огнестрелно оръжие за времето от 22.00 часа до 06.00 часа.”
1.8. Създава ал.7 на чл.11 “Собствениците на питейни и други увеселителни заведения да осъществяват контрол на пропускателния режим, за недопускане присъствието на лица с огнестрелно оръжие за времето от 22.00 часа до 06.00 часа.”
1.9. Сегашният текст на чл.11, ал.6 става ал.8 “При повторна констатация на нарушения по предходните алинеи да се отнема лиценза за дейността.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/