Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 31 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 31

ОТНОСНО: Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Открива процедура за продажба на обект частна общинска собственост, актуван с АОС-ч № 469/8.12.2003г., представляващ имот № 047022 – производствен терен, отреден за изграждане на автоматична газоразпределителна станция с площ 1.892 дка, находящ се в местност “Караманлиев дол” в землище Лясковец.

2.Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи изготвянето на пазарна оценка на обекта по точка 1, която да бъде представена за утвърждаване в следващо заседание на Общински съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/