Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 34 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 34

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинска собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с молба с вх.№ М 1694/3.12.2003г. от Красимир Кръстев – представляващ ЕТ “Екстаз 96” – Красимир Кръстев” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на ЕТ “Екстаз 96 – Красимир Кръстев” гр.Лясковец 2 броя помещения, находящи се в първи надземен етаж в сградата на Община Лясковец с обща площ 59.51 кв.м, в това число 9 кв.м помощно помещение срещу заплащане на месечна наемна цена 232.73 лв., която да бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната. Всички разходи, свързани с ползването на помещението са за сметка на наемателя.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви и сключи договор за наем с ЕТ “Екстаз 96 – Красимир Кръстев” гр.Лясковец за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 01.01.2004г. за обекта по точка 1, който да бъде ползван като кафе-бар.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/