Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 35 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 35

ОТНОСНО: Разглеждане молбата на Величко Стефанов Величков за опрощаване на надвзета пенсия.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с преписка с изх.№ 94-00/807/10.02.2003г. от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Молбата на Величко Стефанов Величков от гр.Лясковец, ул. “Шипка” № 4 за опрощаване на надвзета пенсия да не бъде уважена.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/