Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 36 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 36

ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност на Дочка Георгиева Вачкова като ликвидатор на “Здраве 96” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.270, ал.2 от Търговския закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Освобождава от отговорност Дочка Георгиева Вачкова като ликвидатор на “Здраве 96” ЕООД гр.Лясковец.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/