Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 37 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 37

ОТНОСНО: Вземане на решение във връзка със състоянието на общинските фирми.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Председателят на Общински съвет – Лясковец до 10.01.2004г. да отправи искане до ТД “Държавен финансов контрол” за извършване на финансова ревизия в “Лотос” ЕООД гр.Лясковец и “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

2.В предложението за извършване на финансовите ревизии, като препоръчителен срок от Общински съвет – Лясковец да се посочи – до 28.02.2004г.

3.До 30.01.2004г. постоянната комисия по “Икономическо развитие”, на база съществуваща информация в общински съвет да подготви и предложи на Общински съвет – Лясковец предварителен доклад относно стратегията за развитие на двете общински дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/