Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 38 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 38

ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец за периода 2003 - 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец за периода 2003 - 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/