Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 39 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 39

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2003 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета на бюджета на Община Лясковец за 2003 година, съгласно бюджетна бланка, както следва:

А. По приходите – общо държавни и общински дейности – 3 366 609 лв.
- преотстъпен ДОДФЛ - 908 218 лв.
- данъчни - 223 948 лв.
- неданъчни - 602 757 лв.
- субсидия от РБ - 1 204 513 лв., в т.ч. обща 1 077 513 лв.
и целева за КВ: 127 000 лв.
- заем от ИБСФ - 90 000 лв.
- заем от РБ - -------------
- трансфери - 347 366 лв.
- временно съхранявани средства - 1 569 лв.
- компенсиран преходен остатък - 11 762 лв.

Б. По разходите – общо държавни и общински дейности -3 366 609 лв.
- Функция “Общи държавни служби” - 658 622 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 34 862 лв.
- Функция “Образование” -1 409 306 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 174 295 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 251 739 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 497 230 лв.
- Функция “Култура, почивно и религиозно дело” - 153 632 лв.
- Функция “Икономически дейности” - 186 923 лв.

Изпълнението на приходите е съгласно Приложение 1 и на разходите Приложение 2.

2. Приема отчета на извънбюджетните средства, съгласно Приложение № 7 към § 12 от ПЗР на ЗДБРБ за 2003 година, както следва:

- наличност към 01.01.2003 г. - 208 320 лв.
- приходи - 59 020 лв.
- разходи - 5 964 лв.
- остатък към 31.12.2003 г. - 143 336 лв.,
в т.ч. както следва:

01.01.2003г. приход разход 31.12.2003г.
“Ф-д за покриване р-дите по
приватиз.”-ЗПСКчл.10/1/т.1 258 8 419 5 351 3 326
“Ф-д за инвестиц. и ДА”-
ЗПСКОП – чл.10 /1/ т.3 108 002 32 008 0 140 010
Ф-д”Жилищно строителство” 94 796 - 94 796 0 0
Извънб.с-ка “Дарения” 5 264 - 4 651 613 0

3. Приема изразходените средства за представителни цели в размер 1 000 лв. на кмета на Общината, 196 лв. на кметовете на населените места и на председателя на общинския съвет в размер на 100 лв.- ОБЩО-1 296 лв.

4.Приема средствата за поевтиняване на храна на учениците в общообразователните училища за обяд в размер на 6 393 лв.

5.Приема отчета за финансиране на капиталови вложения през 2003 година в размер на 202 052 лв.

6.Приема издръжката на 8 клубове на пенсионера и 1 клуб на инвалида в размер на 19 949 лв.

7. Приема разходите за СБКО в размер на 1 562 лв.

8. Приема разходите за членски внос в Неправителствени организации в размер на 1 917 лв.

9. Приема изплатените разходи като помощ за погребения, съгласно чл.40 от ПМС № 16 в размер на 90 лв.

10. Субсидии за подпомагане на спортни клубове – 1 бр. в с.Джулюница – 350 лв. и Туристическо дружество “Янтра” гр. Лясковец – 100 лв.

11. Приема отчета за Проект “Красива България”: § 10-30 “Текущ ремонт” – 64 348 лв.; § 51-00 “Основен ремонт” – 16 530 лв. и § 52-00 “Придобиване на ДМА” – 19 122 лв. ОБЩО – 100 000 лв.

12. Приема разходите за транспорт на учителите в общообразователните училища на територията на Общината, съгласно т. 5.1 от Решение № 523 от 11.03.2003 г. на Общински съвет.

13. На основание Решение № 523 / 11.03.2003 г. и Решение № 29 / 18.12.2003 г. във връзка с чл.40, ал.10, § 3 от Закона за общинските бюджети приема отчета на вътрешния заем между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 90 000 лв. изразходен за финансиране на недостига на средства за местни дейности, както следва:
І. Заем от ИБС фонд “Приватизация” – 90 000 лв.
ІІ. Изразходване средства за обезпечаване на текущата издръжка на “общински дейности” - § 10-00 в размер на 90 000 лв.

14. Приема разходването на постъпили в повече средства по § 27-07 “Такса битови отпадъци” в размер на 31 401 лв. да се разходват за дейност “Чистота” през 2004 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/