Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 40 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 40

ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и определяне на представители на Общината в това Сдружение.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел, учредено между три или повече от Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица, с основна цел: Опазване на околната среда от вредното въздействие на отпадъците чрез обединяване на усилията на общините – членки за осигуряване на инвестиции за изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци и приравнените към тях производствени отпадъци, със секции и за опасни отпадъци или друго съоръжение /инсинератор/, което да осигури екологично и икономически устойчиви услуги за населението на общините – членки, както и за други проекти, свързани с управлението на отпадъците.

2. Дяловото участие на Общините във финансирането на обекта да бъде разпределено като процент от броя на обслужваното население.

3. Определя /упълномощава/ следните представители:
- инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец;
- инж. Пенка Антонова Пенчева – главен специалист дирекция “Изграждане на жизнената среда” при Община Лясковец,
които да представляват Общината в Сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/