Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 41 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 41

ОТНОСНО: Представляване на Общински съвет - Лясковец при Разрешения за строеж, проекти за подробни устройствени планове и техните изменения по реда на Закона за устройство на територията, когато Община Лясковец се явява заинтересован собственик.

На основание чл.21, ал.1, т.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 128, ал.3, чл.130 и чл.131, ал.1 и ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.5, във връзка с чл.17, ал.2, т.2 и 3 и чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец да получава обявления като заинтересовано лице по горепосочените членове от Закона за устройство на територията и да дава съгласие при промяна на регулация между поземлени имоти общинска и частна собственост на физически и юридически лица, в случаите, когато Общината се явява заинтересован собственик или носител на ограничено вещно право, и да извършва всички правни действия по повод евентуални обжалвания по постановения административен акт по реда на Закона за устройство на територията.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/