Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 42 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 42

ОТНОСНО: Отдаване под наем движими вещи и части от имоти публична общинска собственост в училищата СОУ “Максим Райкович”, НУ “Никола Козлев”, НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница за осъществяване на столово хранене на ученици.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинска собственост, чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост и във връзка с молби с вх.№№ М 1794/22.12.2003г. и М 1794/15.01.2004г. от ЕТ “Дениско-Комерс - Юмер Юмер” гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на ЕТ “Дениско-Комерс - Юмер Юмер” гр.Лясковец, представляван от Юмер Ибрям Юмер помещения с предназначение пункт за раздаване на учениците предварително приготвена и разпределена храна в училищата:
-СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец – помещение в стола с площ 60.92 кв.м;
-НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец – помещение с площ 63.00 кв.м;
-НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец – помещение с площ 32.00 кв.м;
-ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница – помещение с площ 54.00 кв.м;

2.За ползване на помещенията под наем два часа дневно през учебните дни в годината за периода от 01.01.2004г. до 30.05.2004г. определя наемна цена в размер на 176.70 лв., която ще бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната. Текущите разходи, свързани с ползването на помещенията са за сметка на наемателя.

3.Отдава под наем на ЕТ “Дениско-Комерс - Юмер Юмер” гр.Лясковец, представляван от Юмер Ибрям Юмер движими вещи /стопански инвентар и материали по опис – приложение 1 и 2/, находящи се в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец.

4.За ползване на движимите вещи под наем през учебните дни в годината за периода от 01.01.2004г. до 30.05.2004г. определя наемна цена в размер на 129.20 лв., която ще бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

5.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем за обектите по точки 1 и 3.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/