Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 43 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 43

ОТНОСНО: Утвърждаване на държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година, след завършено основно образование.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, заявка от СОУ “М.Райкович” гр.Лясковец и в съответствие с чл.49 от Правилника за прилагане Закона за народната просвета.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава една паралелка от 26 ученика, профил “Стопански мениджмънт” след завършен осми клас, със срок на обучение четири години за държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година;

2.Утвърждава една паралелка от 26 ученика, профил “Информационни технологии” след завършен осми клас, със срок на обучение четири години за държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година;

3.Утвърждава една паралелка “Общообразователна” от 26 ученика след завършен осми клас, със срок на обучение четири години за държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/