Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 44 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 44

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за 2004 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите залегнали в него.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар на Община Лясковец за 2004 година, съгласно Приложение № 1.

2. Културните прояви залегнали в Календара да бъдат обезпечени със средства от общинския бюджет, в размер на 10 000 лв.

3. Утвърждава План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите залегнали в Културния календар на Община Лясковец за 2004 година, съгласно Приложение № 2 и сумата по точка 2.

4. Календарът на културните празници през 2004 година е открит за нови предложения.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/