Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 45 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 45

ОТНОСНО: Отмяна на част от точка 4 от Решение № 302/27.09.2001г. на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отменя от точка 4 на Решение № 302/27.09.2001г. на Общински съвет-Лясковец - “Възлага на управителя на фирма “БКС” ЕООД гр.Лясковец да охранява общинско имущество, включено в капитала на фирмата, като направеният разход се заплаща от Община Лясковец срещу първичен счетоводен документ.”, частта й: “…, като направеният разход се заплаща от Община Лясковец срещу първичен счетоводен документ.”

2.Решението влиза в сила от 01.01.2004 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/