Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 46 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 46

ОТНОСНО: Отпускане персонална пенсия на сирак.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.92 и 93 от Кодекса за социалното осигуряване и чл.7, ал.1, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Внася предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на сирак – Фатме Якубова Ахмедова, родена на 23.11.1986 година, живуща в гр.Лясковец, ул. “Васил Левски” №143.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/