Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 47 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 47

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2004г., както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1.Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец за периода 2003-2010г.
2.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2003г.
3.Вземане на решение за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел и определяне на представители в него.
4.Упълномощаване на кмета на Община Лясковец относно прилагане на Закона за устройство на територията.
5.Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост и движими вещи.
6.Утвърждаване на държавен план-прием в СОУ “М.Райкович” за учебната 2004-2005 година.
7.Утвърждавене на културен календар за 2004г. и план-сметка за разходите.
8.Отмяна на решение на Общински съвет – Лясковец.
9.Предложение за отпускане на персонална пенсия.
10.Приемане на План за работа на Общински съвет за първото полугодие на 2004г.
11.Приемане на доклад относно състоянието на “БКС” ЕООД и “Лотос” ЕООД.
12.Питания.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1.Приемане на МСБРЗ, считано от 01.01.2004 година.
2.Утвърждаване на Местна комисия за обществен ред и борба с противообществените прояви.
3.Утвърждаване на приходно-разходни сметки на извънбюджетните средства и фондове.
4.Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2004 година.
5.Одобряване на структурата на Общинска администрация.
6.Утвърждаване на решение относно общинските дружества “БКС” ЕООД и “Лотос” ЕООД.
7.Питания.

МЕСЕЦ МАРТ

1.Актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане.
2.Утвърждаване на изменения в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лясковец.
3.Утвърждаване на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец.
4.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2004 г. в Община Лясковец.
5.Приемане на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
6.Информация за дейността и проблеми пред Полицейски участък – Лясковец.
7.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2003г.
8.Отчет за извършените продажби през 2003г.
9.Утвърждаване на инвестиционна програма на Община Лясковец през 2004г.
10.Питания.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лясковец.
2.Утвърждаване на проект на учебната мрежа на територията на Община Лясковец за учебната 2004-2005 година.
3.Приемане на Наредба за единен режим за зоната за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни.
4.Приемане на програма за приватизация през 2004 г.
5.Приемане на доклад за изпълнение на общия устройствен план на Община Лясковец.
6.Питания.

МЕСЕЦ МАЙ

1.Информация за състоянието и стопанисването на Общинския горски фонд, парковете и озеленените площи в населените места.
2.Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища съгласно Закона за общинска собственост.
3.Информация за състояние и стопанисване на Общински поземлен фонд.
4.Състояние, проблеми и перспективи в областта на спорта.
5.Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на Община Лясковец.
6.Информация за трудовата заетост в Община Лясковец.
7.Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – общинска собственост.
8.Приемане на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Лясковец в предприятията, стопанисващи общинска собственост.
9.Питания.

МЕСЕЦ ЮНИ

1.Обсъждане на предложения за определяне на почетни граждани на Община Лясковец.
2.Информация за осъществяваната социална политика в Община Лясковец.
3.Информация за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на Община Лясковец.
4.Информация за състоянието и проблеми на екологията в Община Лясковец.
5.Информация за състоянието на сградния фонд общинска собственост.
6.Приемане план за работа на Общински съвет през второто полугодие на 2004г.
7.Информация за състоянието на клубовете на пенсионера на територията на община Лясковец.
8.Приемане на предложение на общинска администрация за столово хранене на учениците.
9.Питания.

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК (от Дирекция “ИЖС”)

1.Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.
2.Решения във връзка с изграждане на стратегически регионални обекти – РПСОВ, АГРС, РДТБО и др.
3.Решения за одобряване на Подробни устройствени планове с обхват над три квартала.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/